LSS

Personlig assistans är en lagstadgad rättighet sedan 1994 (LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och ger dig möjlighet att leva som andra. Assistenter hjälper dig med det du inte klarar av själv. Du bestämmer själv vem som skall anordna assistansen till dig. Det kan vara privat företag, kommunen eller ett kooperativ. Det kostar inget extra att välja privatsamordnare som utförare av din assistans.

Om du väljer Metropol Personlig Assistans AB kommer vi att göra vårt yttersta för att du skall vara nöjd.

Vem har rätt till personlig assistans?

Personlig assistans regleras främst i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag och ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Lagen ger vidare möjlighet för den enskilde att påverka vilken service den får vilket bland annat innebär att den enskilde kan välja vem han eller hon vill anställa som personlig assistent och när och hur hjälpen ska ges.

För att få rätt till personlig assistans måste den funktionshindrade personen ingå i den så kallade personkretsen. Personkretsen omfattar:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Om en person ingår i personkretsen görs sedan en behovsbedömning där en rad olika faktorer vägs samman för att göra en så allsidig bedömning som möjligt. För att ha rätt till personlig assistans måste den enskilde ha minst ett av följande grundläggande behov:

 • hjälp med/vid måltider
 • hjälp med att kommunicera
 • hjälp med personlig hygien
 • hjälp med av- och påklädnad
 • annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den enskilde

Utöver de grundläggande behoven kan man även ansöka om assistanstimmar till övriga behov. Dessa kan exempelvis vara hjälp med hushållssysslor eller att komma ut i samhället och göra olika aktiviteter.

Vi kan erbjuda dig:

 Högkvalitativ service och hög tillgänglighet.
  Kontakt person
  Jour telefon
  Juridiskrådgivning
  Utbildad och tillmötesgående personal.

Tillsammans med dig skapar vi personliga lösningar som passar just dina behov. Det som är viktigt för DIG, är viktigt för oss, något vi sätter stort värde vid. Vi har kompetens, god erfarenhet och är stolta över vårt arbete!

Metropol personlig assistans AB har det yttersta ansvaret för utförandet av personliga assistansen och vi vet hur det skall fungera när den fungerar som bäst. Vårt främsta mål är att du skall bli nöjd med din assistans. Därför är det du som skall bestämma hur din assistans ska se ut och vilka assistenter skall utföra den.

När du behöver ansöka om personlig assistans

Ansökan

För att kommunen eller Försäkringskassan ska pröva din rätt till personlig assistans behöver du göra en skriftlig ansökan. Ansökan till kommunen kan se olika ut, Försäkringskassan har färdiga blanketter.

Metropol Assistans hjälper dig med din ansökan och vid kontakt med kommunen eller Försäkringskassan om du önskar det. Det ingår ofta i vårt uppdrag och är självklart kostnadsfritt för dig som kund.

Vi hjälper dig gärna med att göra en ansökan. Önskar du heller göra det själv finner du blanketten här:

Kommunen eller Försäkringskassan?


Omfattar ditt assistansbehov mer än 20 timmar i veckan med de grundläggande behoven görs ansökan till Försäkringskassan. Är ditt assistansbehov däremot mindre än 20 timmar i veckan med de grundläggande behoven, ansöker du istället om assistans hos din hemkommun. Detta gäller oavsett hur många timmar hjälp du behöver med de övriga behoven.

Intyg

En ansökan om personlig assistans bör styrkas genom olika intyg såsom:

 • Läkarintyg – Din läkare hjälper dig att skriva ett intyg.
 • En ADL-bedömning – Den gör en arbetsterapeut åt dig, oftast på Habiliteringen.
 •  Även andra intyg från tex,skola ,daglig verksamhet eller från andra instanser där man har god kännedom om dig och din arbetsförmåga.

Hembesök

Efter att din skriftliga ansökan har skickats in kommer du att bli kontaktad av kommunen eller Försäkringskassan för ett hembesök. Syftet med hembesöket är att få en bild av din vardag och av dina hjälpbehov. Metropol personlig assistans bistår gärna dig vid ett sådant hembesök.

Handläggningstid

Efter hembesöket följer en handläggningstid som kan ta upp till några månader. Försäkringskassans målsättning är att fatta ett beslut inom 120 dagar från det ansökan kommit in. Av alla ansökningar så är det ca 85 % klara inom utlovad tid.

Beslut och eventuell överklagan

Efter en tid kommer du få ett beslut om din rätt till assistans. Du kan ha fått din ansökan beviljad i sin helhet, men du kan också ha fått den delvis beviljad, eller inte alls. Om du anser att beslutet är felaktigt eller vill komplettera din ansökan kan kommunen/Försäkringskassan pröva ärendet igen. Information om hur du överklagar skickas tillsammans med beslutet. Metropol Personlig assistans hjälper dig gärna med detta. Observera att överklagan måste komma inom avsatt tid.